Oferta

Dowiedz się więcej

Nasza oferta

Biuro Prewencji Powodziowej i ochrony środowiska TERRAVENT specjalizuje się w planowaniu i  wdrażaniu rozwiązań w zakresie ograniczania skutków powodzi na poziomie lokalnym z uwzględniem potrzeb i wymagań ochrony środowiska (w tym opracowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, raportu oddziaływania inwestcyji na środowisko i inn.).

Specjalizujemy się w planowaniu systemów ograniczania strat powodziowych opartych na metodach nietechnicznych, przyjaznych dla środowiska:

 • Opracowujemy i wdrażamy plany operacyjne ochrony przed powodzią, lokalne plany ograniczania skutków powodzi
 • Opracowujemy koncepcje lokalnych systemów ostrzegania przed powodzią mieszkańców i użytkowników terenów zagrożonych powodzią
 • Prowadzimy  szkolenia w zakresie:
  • zarządzania ryzykiem powodziowym,
  • oceny wpływu przedsięwzięć ochrony przed powodzią na przedmioty ochrony obszarów chronionych i cele środowiskowe Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz działań ograniczających negatywne oddziaływanie na przedmioty ochrony,  
  • nietechnicznych metod zarządzania ryzykiem powodziowym w tym dotyczących budowy i eksploatacji lokalnych systemów monitoringu i ostrzeżeń powodziowych, zabezpieczania budynków przed powodzią,
  • budowy loklanego planu ograniczania ryzyka powodzi,
  • szkolenia dla nauczycieli prowadzących edukację dla bezpieczeństwa.
 • Realizujemy programy edukacyjne dla szkół, w zakresie ograniczania ryzyka powodzi 
 • Oferujemy nowoczesne zabezpieczenia przeciwpowodziowe na drzwi, okna i obszar wokół obiektów użyteczności publicznych, budynków komercyjnych i domów mieszkalnych
 • Oferujemy konsultacje i doradztwo w zakresie zabezpieczania budynków, zagospodarowania wód opadowych, wsparcie w opracowaniu wytycznych w zakresie ograniczania ryzyka powodziowego w MPZP oraz doradztwo w zakresie szeroko rozumianej lokalnej prewencji powodziowej.

Opracowuejemy strategiczne oceny oddziaywania na środowisko oraz raporty oddziaływania na środowisko przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodnej.

 • Kontakt

 • TERRAVENT Renata Bogdańska-Warmuz
 • BIURO PREWENCJI POWODZIOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
 • ul. Ojcowska 15a
 • Kraków 31-344
 • Tel.: +48 607 834 999